Online: 2 user(s)  

 
25-03-2557
รายชื่อนักศึกษาที่รายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท ทำให้ไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2557
   
25-03-2557
รายชื่อนักศึกษาที่ ขอกู้ค่าเล่าเรียนเพียง 1 เทอม คือ เทอม 1/2557 เท่านั้น หากนักศึกษาพบว่าตนเองเลือกการขอกู้ค่าเทอมผิด และจะขอกู้ภาคเรียนที่ 2/2557 หรือ 3/2557 ด้วยนั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดนด่วน"
   
25-03-2557
รายชื่อนักศึกษาที่ ไม่ขอกู้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เท่ากับว่านักศึกษาไม่มีความประสงค์จะขอกู้ในปีการศึกษา 2557 หากต้องการแก้ไขเพื่อจะขอกู้ต่อเนื่องปีการศึกษา 2557 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน"
   
25-03-2557
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่กรอกข้อมูลเกรดเฉลี่ยน ลงระบบ NLS ปีการศึกษา 2557 ส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ได้ กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขโดยด่วน หมายเหตุ : แก้ไขในระบบอย่างเดียว ไม่ต้องปริ้นเอกสารออกมาจากระบบ"
   
25-03-2557
รายชื่อนักศึกษาที่จะขอกู้เกินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 แต่ยังไม่มาดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อด่วน (พี่พจชั้น 3)
   
19-03-2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-studentloan แต่ไม่พบข้อมูลในระบบ NLS ของมหาวิทยาลัย
   
19-03-2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบ e-Studentloan แล้วทำรายการผิด
   
19-03-2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบ e-Studentloan
   
28-02-2557
(ประกาศนศ.ทุน กยศ. ปี 2-5 ในปี 2557) เร่งดำเนินการขั้นตอนจัดทำแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e – Studentlon ภาคเรียนที่ 1/2557
   
19-02-2557
กำหนดการปัจฉิมนิเทศรวมทุกคณะ และนัดพบแรงงาน e-jobs fair @ nakhonpathom และมหกรรมอาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
   
28-02-2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
   
 
 
:: ตรวจสอบประวัติการกู้ยืม::
กรอกรหัสนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล  
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กยศ.
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2556
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
คลิกเพื่อดาวโหลดโปรแกรมไว้สำหรับพิมพ์รายงานและอ่านข่าว
:: ระบบตรวจสอบข้อมูลการส่งใบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษา  : ภาคเรียนที่  : หมู่เรียน  :  
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.