ระบบตรวจสอบกิจกรรม 18 ชั่วโมง
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาผู้กู้ของมหาวิทยาลัย)
                    - แผ่นที่ 1 (หน้าปก)

                    - แผ่นที่ 2 และ 3 (ข้อมูลกิจกรรม ปริ้นอย่างน้อย 2 แผ่น คือ 1 แผ่น/เทอม หรือมากกว่านั้น)

                    - แผ่นที่ 4 (ส่วนของเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง)

                    - ***ตัวอย่าง***

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
30-06-2558
1
   
18-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ทุกชั้นปี ที่ต้องส่งใบเกรดแสดงผลการเรียน ใบบันทึกระบบ e และใบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
   
18-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ทุกชั้นปี ที่ส่งใบบันทึกระบบ e แล้ว(โดยให้ส่งเฉพาะใบเกรดแสดงผลการเรียนและหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเท่านั้น)
   
17-06-2558
ประกาศกำหนดการจัดส่งเอกสาร ผลการเรียนทุกภาคเรียน , กิจกรรมจิตอาสา และ เอกสาร e-Studentloan
   
05-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 2
   
05-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กรอ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 2 (ที่ผิดพลาด)
   
04-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายใหม่ของมหาวิทยาลัย (เด็กใหม่) ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan อย่างเดียวแต่ไม่ได้บันทึกในระบบ nls ของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1
   
04-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายใหม่ของมหาวิทยาลัย (เด็กใหม่) ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1
   
05-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายใหม่ของมหาวิทยาลัย (เด็กใหม่) ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1 (ที่ผิดพลาด)
   
04-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าสถาบันเดิม (เด็กใหม่) ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1
   
05-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าสถาบันเดิม (เด็กใหม่) ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 1 (ที่ผิดพลาด)
   
04-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัยและรายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan อย่างเดียวแต่ไม่ได้บันทึกในระบบ nls ของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
   
04-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 4
   
04-06-2558
รายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 ครั้งที่ 4 (ที่ผิดพลาด)
   
02-06-2558
รายชื่อผู้กู้นักศึกษาเข้าใหม่ รุ่น 58 รอบที่ 1 ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2558
   
 
 
 
Online: 4 user(s)  
 
 
     
   
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. ๐๓๔- ๑๐๙๓๐๐ ต่อ ๓๓๘๖
โทรสาร ๐๓๔- ๑๐๙๓๒๕

Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.