:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
23-07-2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้กู้ชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4
   
23-07-2557
ประกาศผลการคัดเลือกผู้กู้ กยศ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 149 ราย เรียงลำดับข้อมูลตามโปรแกรมวิชา
   
22-07-2557
ขั้นตอนการยันยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ตามที่สถานศึกษาของท่านเรียกเก็บจริง สำหรับนักศึกษาทุน กรอ.รายเก่าของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 1/2557
   
22-07-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ชั้นปีที่ 2-5 ภาคปกติ/กศ.พป. กรอ.รายเก่าของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ e-Studentloan จำนวน 233 ราย เพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ครั้งที่ 1)
   
22-07-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5 ภาคปกติ/กศ.พป. รายเก่าของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ e-Studentloan จำนวน 451 ราย เพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ครั้งที่ 2)
   
21-07-2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้กู้ชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3
   
15-07-2557
ประกาศรายชื่อ ผู้กู้ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ครั้งที่ 2
   
10-07-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ชั้นปีที่ 2-5 ภาคปกติ/กศ.พป. รายเก่าของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ e-Studentloan จำนวน 3,324 ราย เพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ครั้งที่ 1)
   
10-07-2557
ขั้นตอนการยันยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ตามที่สถานศึกษาของท่านเรียกเก็บจริง สำหรับนักศึกษาทุน กยศ. รายเก่าของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 1/2557
   
10-07-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้กยศ./กรอ. ชั้นปีที่1 (นักศึกษาใหม่) ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2
   
10-07-2557
ประกาศ ครั้งที่ 4 ผลการตรวจสอบแบบคำขอกู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ผิดพลาด)
   
09-07-2557
ประกาศรายชื่อ ผู้กู้ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan ครั้งที่ 1
   
04-07-2557
ประกาศ ครั้งที่ 3 ผลการตรวจสอบแบบคำขอกู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ผิดพลาด)
   
04-07-2557
ประกาศรายชื่อ ผู้กู้รายใหม่มหาวิทยาลัย ปี 1 ที่ไม่บันทึกข้อมูลในระบบ e-student loan (ตรวจวันที่ 1/07/2557)
   
04-07-2557
ประกาศรายชื่อ ผู้กู้รายใหม่มหาวิทยาลัย ปี 1 ที่บันทึกข้อมูลระบบ e-student loan ผิดพลาด (ตรวจวันที่ 1/07/2557)
   
 
 
 
Online: 10 user(s)  
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขณะนี้สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ตามแนวปฏิบัติและกำหนดการด้านล่าง
 
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กยศ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • รายเก่าจากโรงเรียนเดิม
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  • รายใหม่
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กรอ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • เฉพาะ ผู้กู้ กรอ.รายใหม่ ชั้นปีที่ 1
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กรอ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
คลิกเพื่อดาวโหลดโปรแกรมไว้สำหรับพิมพ์รายงานและอ่านข่าว
 

แจ้งรายชื่อโปรแกรมวิชาที่ต้องกู้กองทุน กรอ.ตามสาขาขาดแคลนของประเทศ ที่กองทุนฯ ได้ประกาศ ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่
ดังต่อไปนี้ (ยังไม่ต้องเข้าระบบ www.studentloan.or.th เนื่องจากโปรแกรมยังไม่เปิด ทั้งนี้เมื่อโปรแกรมเปิดให้ดำเนินการแล้ว
จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ SMS ต่อไป)


หมายเหตุ

1. ผู้กู้ที่ยื่นกู้กองทุน กรอ.ถ้าผ่านการตรวจสอบเอกสารจะได้รับอนุมัติทุกราย

2. กรอ. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ได้อนุมัติกู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เหมือน กยศ.
    กรณีรายได้เกิน 200,000 บาท กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ประกาศโปรแกรมสาขาวิชา ของผู้กู้ชั้นปีที่ 1  ที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้มีดังนี้

การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบัญชี เทคโนโลยีผลิตพืช วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาระบบสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีเครือข่าย) วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) วิศวกรรมโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เคมี พลศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชีววิทยา ภาษาจีน สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา ภาษาไทย ออกแบบนิเทศศิลป์
 
 
:: ตรวจสอบประวัติการกู้ยืม::
กรอกรหัสนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล  
   
:: ระบบตรวจสอบข้อมูลการส่งใบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษา  : ภาคเรียนที่  : หมู่เรียน  :  
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.