ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาผู้กู้ของมหาวิทยาลัย)
                    - แผ่นที่ 1 (หน้าปก)

                    - แผ่นที่ 2 และ 3 (ข้อมูลกิจกรรม ปริ้นอย่างน้อย 2 แผ่น คือ 1 แผ่น/เทอม หรือมากกว่านั้น)

                    - แผ่นที่ 4 (ส่วนของเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง)

                    - ***ตัวอย่าง***

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
18-04-2559
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงด่วน
   
18-04-2559
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ให้มาติดต่อรับเบี้ยเลี้ยงด่วน
   
 
 
 
Online: 9 user(s)  
 
 
     
   
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. ๐๓๔- ๑๐๙๓๐๐ ต่อ ๓๓๘๖
โทรสาร ๐๓๔- ๑๐๙๓๒๕

Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.