:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
16-09-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ เทอม 1/2557 เพื่อให้เงินค่าครองชีพโอนเข้า (ขั้นตอนสุดท้ายของการกู้ยืม) รอบ 4 สำหรับผู้กู้ทุกคนที่ผ่านการจัดทำสัญญา และดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนตามวันเลาที่กำหนดถูกต้องครบถ้วน
   
16-09-2557
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ กยศ. และ กรอ. เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ให้นักศึกษาผู้กู้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 เป็นต้นไป.
   
16-09-2557
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557
   
15-09-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่ได้รับสิทธิเข้าทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan แต่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งสัญญากู้ยืมกับทางกองทุน กยศ. เร่งดำเนินการก่อนวันที่ 22 ก.ย. 57 หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้กู้ไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2557
   
12-09-2557
รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ทุกคน ทุกประเภท (เรียงตามหมู่เรียน) ที่ไม่มีรายชื่อลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเนื่องจากนักศึกษาดำเนินการล่าช้า หรือ บันทึกข้อมูลผิดพลาด ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและรายการผิดพลาดของตนเอง และเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ติดต่อพี่โอ๊ต เพื่อสอบถามหรือแก้ไขให้ (ครั้งที่ 3) ภายในวันที่ 17 ก.ย. 2557 เวลา 12.00 น. หากพบว่านักศึกษาดำเนินการล่าช้าเกินวันเวลาที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2557 ทันที
   
16-09-2557
รายชื่อผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีสิทธิยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 5,164 ราย (ให้เร่งดำเนินการโดยด่วนภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะส่งผลให้ไม่มีรายชื่อเข้ารับการลงนามในภาคเรียนที่ 2/2557)
   
12-09-2557
ขั้นตอนการเข้ายืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ผู้กู้ กรอ.)
   
12-09-2557
ขั้นตอนการเข้ายืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ผู้กู้ กยศ.)
   
12-09-2557
ประกาศนักศึกษาผู้กู้ที่เคยมีประวัติการกู้ยืมแบบ กยศ. จากสถาบันการศึกษาเดิม แล้วเปลี่ยนแปลงมาขอกู้ยืมแบบ กรอ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
   
12-09-2557
กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
   
09-09-2557
รอบ 3 ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่มีสิทธิเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ เทอม 1/2557 เพื่อให้เงินค่าครองชีพโอนเข้า (ขั้นตอนสุดท้ายของการกู้ยืม) สำหรับผู้กู้ทุกคนที่ผ่านการจัดทำสัญญา และดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนตามวันเลาที่กำหนดถูกต้องครบถ้วน
   
09-09-2557
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่ผ่าน 3 ขั้นตอนการกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2557 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่(พี่โอ๊ต) โดยด่วน
   
08-09-2557
ครั้งที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5 ภาคปกติและกศ.พป. ที่กู้ยืมแบบกยศ.(จากสถาบันเดิม),กยศ.(รายใหม่)/กรอ.(จากสถาบันเดิม),กรอ.(รายใหม่) ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญาเรียบร้อยแล้ว และมีสิทธิเข้าสู่ระบบ e-Studentloan จำนวน 296 ราย
   
08-09-2557
รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ทุกคน ทุกประเภท (เรียงตามหมู่เรียน) ที่ไม่มีรายชื่อลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเนื่องจากนักศึกษาดำเนินการล่าช้า หรือ บันทึกข้อมูลผิดพลาด ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและรายการผิดพลาดของตนเอง และเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ติดต่อพี่โอ๊ต เพื่อสอบถามหรือแก้ไขให้ (ครั้งที่ 2) ภายในวันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 12.00 น. หากพบว่านักศึกษาดำเนินการล่าช้าเกินวันเวลาที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2557 ทันที
   
08-09-2557
รายชื่อผู้กู้ต่อไปนี้ กรุณามาติดต่อพี่โอ๊ตด่วน เพื่อเข้ารับการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 1/2557 กรุณานำใบลงทะเบียนเรียนมาด้วยในวันลงนาม
   
 
 
 
Online: 9 user(s)  
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขณะนี้สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ตามแนวปฏิบัติและกำหนดการด้านล่าง
 
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กยศ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • รายเก่าจากโรงเรียนเดิม
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  • รายใหม่
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กยศ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยื่นเรื่องขอกู้ กรอ.
  • กำหนดการขอกู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
    (แจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)
ตัวอย่างแบบคำขอกู้ กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557
  • เฉพาะ ผู้กู้ กรอ.รายใหม่ ชั้นปีที่ 1
               หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2
               หน้าที่ 3 (กรอ. 102) , หน้าที่ 4 (พิเศษ) ,
               หน้าที่ 5 , เอกสารประกอบหลักฐาน
คลิกเพื่อดาวโหลดโปรแกรมไว้สำหรับพิมพ์รายงานและอ่านข่าว
 

แจ้งรายชื่อโปรแกรมวิชาที่ต้องกู้กองทุน กรอ.ตามสาขาขาดแคลนของประเทศ ที่กองทุนฯ ได้ประกาศ ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่
ดังต่อไปนี้ (ยังไม่ต้องเข้าระบบ www.studentloan.or.th เนื่องจากโปรแกรมยังไม่เปิด ทั้งนี้เมื่อโปรแกรมเปิดให้ดำเนินการแล้ว
จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ SMS ต่อไป)


หมายเหตุ

1. ผู้กู้ที่ยื่นกู้กองทุน กรอ.ถ้าผ่านการตรวจสอบเอกสารจะได้รับอนุมัติทุกราย

2. กรอ. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ได้อนุมัติกู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เหมือน กยศ.
    กรณีรายได้เกิน 200,000 บาท กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ประกาศโปรแกรมสาขาวิชา ของผู้กู้ชั้นปีที่ 1  ที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้มีดังนี้

การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบัญชี เทคโนโลยีผลิตพืช วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาระบบสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีเครือข่าย) วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) วิศวกรรมโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เคมี พลศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชีววิทยา ภาษาจีน สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา ภาษาไทย ออกแบบนิเทศศิลป์
 
 
:: ตรวจสอบประวัติการกู้ยืม::
กรอกรหัสนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล  
   
:: ระบบตรวจสอบข้อมูลการส่งใบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษา  : ภาคเรียนที่  : หมู่เรียน  :  
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.