ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดก่อนลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาใหม่   และนักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการยื่นเรื่องกู้ยืมผ่านระบบ NLS)
 
 
 
[  กยศ . ]
 
 
ผู้กู้รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม
   
  คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้
   
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
[  กยศ . ]
 
 
ผู้กู้รายใหม่ของมหาวิทยาลัย
   
   คือ ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.มาก่อน ทั้งจากสถาบันการศึกษาเดิมและของมหาวิทยาลัย 
และจะขอกู้ยืมในปีการศึกษานี้
   
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
*** เฉพาะ นักเรียน/นักศึกษา ที่จบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาอื่นเท่านั้น
นักศึกษาที่เคยมีประวัติการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไม่สามารถขอกู้ได้
 
[  กรอ . ]
 
 
ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
[  กรอ . ]
 
 
ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000/ปี บาท สามารถกู้
ได้ทั้งค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
     
   
   หน่วยทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ 034-261-096    สนับสนุน Internet Explorer 6
Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.