ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดก่อนลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาใหม่   และนักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการยื่นเรื่องกู้ยืมผ่านระบบ NLS)
 
 
 
[  กยศ . ]
 
 
ผู้กู้รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม
   
  คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้
   
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
[  กยศ . ]
 
 
ผู้กู้รายใหม่ของมหาวิทยาลัย
   
   คือ ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.มาก่อน ทั้งจากสถาบันการศึกษาเดิมและของมหาวิทยาลัย และจะขอกู้ยืมในปีการศึกษานี้
   
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
เฉพาะ นักเรียน/นักศึกษา ที่จบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาอื่น (นักศึกษาใหม่)
และต้องเป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ ที่กองทุนฯ ได้ประกาศ เท่านั้น
นักศึกษาที่เคยมีประวัติการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไม่สามารถขอกู้ได้

**** ผู้กู้ที่ยื่นกู้กองทุน กรอ.ถ้าผ่านการตรวจสอบเอกสารจะได้รับอนุมัติทุกราย ****
 
[  กรอ .รายใหม่ ]
 
 
ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
[  กรอ .รายใหม่ ]
 
 
ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000/ปี บาท สามารถกู้
ได้ทั้งค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
[  กรอ .รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม ]
 
 
คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้

ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
[  กรอ .รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม่ ]
 
 
คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้

ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
ประกาศโปรแกรมสาขาวิชา ของผู้กู้ชั้นปีที่ 1  ที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้มีดังนี้

การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบัญชี เทคโนโลยีผลิตพืช วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาระบบสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีเครือข่าย) วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) วิศวกรรมโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เคมี ( หลักสูตร 4 ปี ) พลศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชีววิทยา ( หลักสูตร 4 ปี ) ภาษาจีน ( หลักสูตร 4 ปี ) สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา ภาษาไทย ออกแบบนิเทศศิลป์
ฟิสิกส์ ( หลักสูตร 5 ปี ) เคมี ( หลักสูตร 5 ปี ) ชีววิทยา ( หลักสูตร 5 ปี )
ศิลปะศึกษา ( หลักสูตร 5 ปี )    
 
     
   
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. ๐๓๔- ๑๐๙๓๐๐ ต่อ ๓๓๘๖
โทรสาร ๐๓๔- ๑๐๙๓๒๕

Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.