ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดก่อนลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาใหม่   และนักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการยื่นเรื่องกู้ยืมผ่านระบบ NLS)
 
 
 
[  กยศ . ]
 
 
ผู้กู้รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม
   
  คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้
   
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
[  กยศ . ]
 
 
ผู้กู้รายใหม่ของมหาวิทยาลัย
   
   คือ ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.มาก่อน ทั้งจากสถาบันการศึกษาเดิมและของมหาวิทยาลัย และจะขอกู้ยืมในปีการศึกษานี้
   
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
เฉพาะ นักเรียน/นักศึกษา ที่จบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาอื่น (นักศึกษาใหม่)
และต้องเป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ ที่กองทุนฯ ได้ประกาศ เท่านั้น
นักศึกษาที่เคยมีประวัติการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไม่สามารถขอกู้ได้

**** ผู้กู้ที่ยื่นกู้กองทุน กรอ.ถ้าผ่านการตรวจสอบเอกสารจะได้รับอนุมัติทุกราย ****
 
[  กรอ .รายใหม่ ]
 
 
ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
[  กรอ .รายใหม่ ]
 
 
ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000/ปี บาท สามารถกู้
ได้ทั้งค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
[  กรอ .รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม ]
 
 
คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้

ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
[  กรอ .รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม่ ]
 
 
คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้

ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
ประกาศโปรแกรมสาขาวิชา ของผู้กู้ชั้นปีที่ 1  ที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้มีดังนี้

เคมี (4 ปี) คอมพิวเตอร์ (5 ปี) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4 ปี)
เคมี (5 ปี) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ปี) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (4 ปี) จุลชีววิทยา (4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี)
เทคโนโลยีการผลิตพืช (4 ปี) ชีววิทยา (5 ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(เทคโนโลยีเว็บและโมบาย) (4 ปี) ดนตรีศึกษา (5 ปี) วิศวกรรมโทรคมนาคม (4 ปี)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) (4 ปี)
ธุรกิจระหว่างประเทศ (4 ปี) วิศวกรรมโยธา (4 ปี)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (4 ปี) พยาบาลศาสตร์ (4 ปี) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4 ปี)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี) พลศึกษา (5 ปี) ศิลปศึกษา (5 ปี)
การจัดการโลจิสติกส์ (4 ปี) ฟิสิกส์ (5 ปี) สังคมศึกษา (5 ปี)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (4 ปี) ภาษาไทย (5 ปี) ออกแบบนิเทศศิลป์ (4 ปี)
การบัญชี (4 ปี) ภาษาจีน (4 ปี) อุตสาหกรรมศิลป์ (5 ปี)
การประถมศึกษา (5 ปี) ภาษาจีน (5 ปี)  
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ภาษาอังกฤษ (4 ปี)  
คณิตศาสตร์ (5 ปี) ภาษาอังกฤษ (5 ปี)  
 
     
   
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. ๐๓๔- ๑๐๙๓๐๐ ต่อ ๓๓๘๐, ๓๓๘๘ หรือ คลิ๊กดูเบอร์โทร
โทรสาร ๐๓๔- ๑๐๙๓๒๕

Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.