ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดก่อนลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาใหม่   และนักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการยื่นเรื่องกู้ยืมผ่านระบบ NLS)
 
 
 
[  กยศ . ]
 
 
ผู้กู้รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม
   
  คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้
   
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
[  กยศ . ]
 
 
ผู้กู้รายใหม่ของมหาวิทยาลัย
   
   คือ ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.มาก่อน ทั้งจากสถาบันการศึกษาเดิมและของมหาวิทยาลัย 
และจะขอกู้ยืมในปีการศึกษานี้
   
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
เฉพาะ นักเรียน/นักศึกษา ที่จบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาอื่น (นักศึกษาใหม่)
และต้องเป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ ที่กองทุนฯ ได้ประกาศ เท่านั้น
นักศึกษาที่เคยมีประวัติการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไม่สามารถขอกู้ได้

**** ผู้กู้ที่ยื่นกู้กองทุน กรอ.ถ้าผ่านการตรวจสอบเอกสารจะได้รับอนุมัติทุกราย ****
 
[  กรอ .รายใหม่ ]
 
 
ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
 
[  กรอ .รายใหม่ ]
 
 
ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000/ปี บาท สามารถกู้
ได้ทั้งค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
[  กรอ .รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม ]
 
 
คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้

ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
[  กรอ .รายเก่าจากสถาบันการศึกษาเดิม่ ]
 
 
คือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.มาจากสถาบันการศึกษาอื่น และจะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้

ผู้กู้กองทุน กรอ. (มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะ
ค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว)
 
กรอกรหัสประจำตัวประชาชน :
 
 
     
 
ประกาศโปรแกรมสาขาวิชา ของผู้กู้ชั้นปีที่ 1  ที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้มีดังนี้

การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบัญชี เทคโนโลยีผลิตพืช วิทยาการคอมพิวเตอร์
การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสารสนเทศ(การพัฒนาระบบสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีเครือข่าย) วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) วิศวกรรมโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เคมี พลศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชีววิทยา ภาษาจีน สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา ภาษาไทย ออกแบบนิเทศศิลป์
 
     
   
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. ๐๓๔- ๑๐๙๓๐๐ ต่อ ๓๓๘๖
โทรสาร ๐๓๔- ๑๐๙๓๒๕

Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.