ขั้นตอนการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ NPRU LOAN SYSTEMS

 
 

1. ส่งแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์

  วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
ผู้กู้ยืมที่เข้าสู่ระบบ NPRU LOAN SYSTEMS เป็นครั้งแรก (ผู้กู้ชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยยื่นเรื่องกู้กับมหาวิทยาลัยและผู้กู้ที่กำลังจะเข้ามาศึกษา) ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเพื่อใช้ในการดำเนินการกู้ยืม ตามขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบ NPRU LOAN SYSTEMS แล้วพิมพ์รายงานแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และจัดส่งที่หน่วยทุนการศึกษา
  ขั้นตอนการดำเนินการ
  1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน (สำหรับผู้กู้ที่เข้าระบบ NPRU LOAN SYSTEMS  เป็นครั้งแรก)
     - เมื่อเข้าสู่ระบบ  “NPRU LOAN SYSTEMS” นักศึกษาทำการเลือกที่เมนู “ระบบ NPRU LOAN SYSTEMS”  เมนูย่อย “เข้าสู่ระบบ NPRU LOAN SYSTEMS” ดังภาพ
 
   
     - จะปรากฏหน้าจอ ระบบ NPRU LOAN SYSTEMS ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”
 
   
     - จากนั้นให้นักศึกษากรอกข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบรหัสโดยจะแบ่งเป็นประเภทผู้กู้ต่าง ๆ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบรหัสผ่าน” ดังภาพ
 
 
   
 

   - จากรูปเมื่อผู้กู้กรอกรหัสประจำตัวประชาชนถูกต้อง ระบบจะทำการตรวจสอบและแสดงปุ่ม “ลงทะเบียน” ให้ผู้กู้คลิกที่ปุ่มได้ทันที จะปรากฏหน้าจอการลงทะเบียน

   
 

   - ให้ผู้กู้ทำการกรอกข้อมูล ในแต่ละส่วนดังนี้

 

     1.1 ข้อมูลนักศึกษา

   
 
   
   
 

     - คำนำหน้าชื่อ , ชื่อ – นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , รหัสประชาชน และ รหัสนักศึกษา ข้อมูลส่วนนี้ห้ามกรอกผิด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญหากเกิดการกรอกข้อมูลผิดพลาดต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้แก้ไขให้ เท่านั้น

       - รหัสนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษามาใหม่ แต่ยังไม่มีรหัสนักศึกษาให้เลือก “ยังไม่มีรหัสนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่)” ดังภาพ
   
 
   
 

     - อาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษามาใหม่ แต่ยังไม่ทราบข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาให้ใส่เครื่องมือ “ - ” ดังภาพ

   
 
   
       - ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน “ต้องกรอกให้ตรงกับหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน”
   
       1.2 ข้อมูลบิดามารดา
   
 
   
       - รายละเอียดอาชีพของบิดามารดา ต้องกรอกระบุให้ชัดเจน เช่น กรณี บิดามารดาประกอบอาชีพรับจ้างค้าขายในช่องรายละเอียดอาชีพให้ระบุว่า  รับจ้างค้าขายผัก  , ขายปลาตามตลาดนัด เป็นต้น
   
 

* กรณีที่บิดามารดา  “ถึงแก่กรรม”  ต้องแนบเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรมรณะมาด้วย
* สภาพภาพสมรสของบิดามารดา กรณีที่ผู้กู้เลือก “หย่าร้างกันตามกฎหมาย” ต้องเตรียมหลักฐานสำเนาใบหย่ามาด้วย
* กรณีที่บิดามารดามีหนังสือรับรองเงินเดือน ต้องใส่รายได้ของบิดามารดาต่อปีให้ตรงกับหนังสือรับรองเงินเดือน

   
       1.3 ข้อมูลพี่น้องนักศึกษา
       จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษา และ จำนวนพี่น้องที่ประกอบอาชีพ รวมกันต้องเท่ากับจำนวนพี่น้องทั้งหมดรวมตัวผู้กู้ด้วย ในกรณีที่พี่น้องไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือยังเป็นเด็กเล็ก  ให้เขียนอธิบายด้วยดินสอ ในส่วนนี้ด้วย หลังจากที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้ว
   
 
   
        1.4 คู่สมรสของนักศึกษา (ถ้ามี)
 
 
   
       - ในหัวข้อนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะมีไว้สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.พป ถ้ามีสภาพสมรสให้เลือก “สมรสแล้ว” จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ของคู่สมรสให้ครบถ้วน สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ หรือ    ภาคกศ.พป ที่มีสถานภาพ โสดให้เลือก “โสด” แล้วข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลในขั้นตอนนี้ไปยังหัวข้อถัดไปได้เลย
 
     1.5 ข้อมูลผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดามารดาและคู่สมรส) ที่ให้การอุปการะแก่นักศึกษา
   
 
  
 
 

    กรณีที่มีผู้ปกครองให้การอุปการะให้เลือก “มีผู้ปกครอง” แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
    กรณีที่ไม่มีผู้ปกครองให้เลือก “ไม่มีผู้ปกครอง” แล้วข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลในขั้นตอนนี้ไปยังหัวข้อถัดไปได้เลย
    กรณีที่นักศึกษาสมรสแล้ว และคู่สมรสก็เป็นผู้อุปการะด้วย ให้นักศึกษานำข้อมูลคู่สมรส    มาใส่ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

   หมายเหตุ  ถ้านักศึกษาเลือก “มีผู้ปกครอง” แต่นักศึกษาไม่ได้ทำการกรอกข้อมูลในหัวข้อนี้ ให้ครบถ้วน เอกสารในหน้า กยศ. 102 จะมีปัญหาดังภาพ จึงทำให้นักศึกษาต้องนำเอกสารกลับไปแก้ไข
โดยต้องให้ผู้รับรองรายได้เซ็นเอกสารหน้า กยศ. 102 ใหม่

   
 
   
       1.6 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
   
 
   
     - กรณีสถานที่ทำงานของบิดามารดาอยู่ใกล้บ้าน เช่น ทำนา ให้ใส่สถานที่ทำงานตามทะเบียนบ้านของบิดามารดาได้
   - กรณีที่บิดามารดาทำงานทั่วไป ไม่เป็นหลักแหล่ง ให้กรอกข้อมูลสถานที่ทำงานว่า “ทำงานทั่วไป“
   - กรณีที่นักศึกษาทำงาน pass time ให้ใส่รายได้รวมไปกับรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองในช่อง “รวมจำนวนรายได้ของครอบครัวทั้งสิ้น” ด้วย
   
     1.7 ข้อมูลจำนวนเงินที่ขอกู้
   
 
 
   
 
   - ข้อมูลส่วนนี้ นักศึกษาต้องทำการเลือกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง หากเกิดความผิดพลาดขึ้นจะส่งผลต่อจำนวนเงินที่ขอกู้ในปีการศึกษานั้นๆ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา ให้นักศึกษาติดต่อแก้ไขกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
   - จำนวนค่าเทอม ในส่วนนี้ระบบจะตัดวงเงินจากค่าเทอมโดยดูจาก “หมู่เรียน” ของนักศึกษา
   - สถานภาพครอบครัว “กรณีเป็นบุตรข้าราชการ (เบิกได้)” จะไม่สามารถกู้ค่าเล่าเรียนได้ เนื่องจากบุตรข้าราชการสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ เทอมละ 20,000 บาท แม้นักศึกษาจะเลือกความประสงค์ขอกู้ ค่าเล่าเรียนมา ระบบก็จะตัดวงเงินกู้ค่าเล่าเรียนตรงนี้ออกไป ส่วนค่าครองชีพสามารถกู้ได้ตามปกติ
   
       1.8 ยืนยันเลขประจำตัวประชาชนและสร้างรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบแบบคำขอกู้ยืมเงิน
   
 
   
 
   - ขั้นตอนในการสร้างรหัสผ่าน ให้นักศึกษาตั้งรหัสผ่านในระบบ NPRU LOAN SYSTEMSให้ตรงกับรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan
   - เมื่อกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
   
 
   
 

2.  การเข้าสู่ระบบ NPRU LOAN SYSTEMS

 
   - เลือกที่เมนู “ระบบNPRU Loan Systems” เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ NPRU Loan Systems จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
   
 
   
 
   - คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้ทำการกรอกข้อมูล  เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”
   
 
   
 
   - จากนั้นจะเข้าสู่ ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา ซึ่งในหน้าจอนี้จะประกอบด้วยระบบต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้
   
 
   2.1 ประกาศ ระบบ e-Studentloan การเปิดให้นักศึกษาทำการยืนยันแบบคำขอกู้ยืมเงิน โดยจะบอกวันเวลาในการเข้ายืนยันแบบคำขอกู้ระบบ e-Studentloan
   
 
   
 
   2.2 ข้อมูลนักศึกษา ประเภทผู้กู้ และสถานภาพการศึกษา
   
 
   
 
   2.3 เมนูการจัดการข้อมูลนักศึกษา
   
 
   
 
   2.4 ระบบรายงานผลการดำเนินการกู้ยืมเงินตลอดหลักสูตร มีไว้ให้นักศึกษาตรวจสอบรายการสถานะดำเนินการกู้ยืมเงิน ซึ่งมีอยู่ 6 ขั้นตอนดังภาพ (จะแสดงเฉพาะผู้ที่เป็นผู้กู้ของมหาวิทยาลัย)
   
 
   
 
   2.5 ระบบบันทึกข้อมูลความต้องการระบบ NPRU Loan Systems และดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยพิมพ์เอกสาร
   
 
   
 
   -  จากรูปภาพระบบบันทึกข้อมูลความต้องการระบบ NPRU Loan Systems เป็นระบบที่มีไว้ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ข้อติชมต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลระบบได้ทราบ เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุง แก้ไข ให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา,
   -  จากรูปภาพระบบดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยพิมพ์เอกสาร ชื่อโปรแกรม Adobe Reader8 ที่มีคุณสมบัติในการอ่านไฟล์ PDF ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความจำเป็นในการพิมพ์เอกสารระบบ NPRU Loan Systems หากนักศึกษาไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมนี้ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ จะไม่สามารถพิมพ์เอกสารให้ถูกต้องได้ ดังนั้นหากนักศึกษาไม่มีโปรแกรมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้ทันที
   
 
   3.  พิมพ์เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
   
 
   - เมื่อเข้าสู่ระบบ NPRU Loan Systems ในส่วนของเมนูการใช้งานให้เลือกเมนู “แก้ไขข้อมูล/พิมพ์รายงาน” จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
   
 
   
     - จากนั้นระบบจะแสดงรายการวีดีโออธิบายขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ส่วนนี้นักศึกษาสามารถทำการคลิกดูวีดีโอเพื่อทำการศึกษาทำความเข้าใจก่อนพิมพ์เอกสาร
 
   - กรณีมีการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่รูป ระบบจะแสดงรายละเอียดในส่วนที่นักศึกษาเลือกดังภาพหาก ต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”
   
 
   
 
   - จากนั้นระบบแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลดังภาพ เมื่อนักศึกษาแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”
   
 
   
 
   - กรณีที่ต้องการ “พิมพ์รายงาน” ให้คลิกที่รูป    ในการปริ้นรายงานจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
  3.1 ข้อมูลนักศึกษา,บิดามารดา,สถานภาพการสมรสของบิดามารดา เมื่อสั่งพิมพ์รายงานออกมาจะได้รูปแบบดังภาพ
   
 
   
 
   3.2 ข้อมูลพี่น้อง,คู่สมรส,ผู้ปกครอง,จำนวนเงินที่ขอกู้ เมื่อสั่งพิมพ์รายงานออกมาจะได้รูปแบบดังภาพ
   
 
   
 
    3.3 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ เมื่อสั่งพิมพ์รายงานออกมาจะได้รูปแบบดังภาพ
   
 
   
 
   3.4 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ (เพิ่มเติม)
   
 
   
 

กรณีที่นักศึกษามีสถานภาพครอบครัวปกติ ไม่มีปัญหาไม่ต้องปริ้นหน้านี้

   
  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรับรองสถานภาพครอบครัว ให้ปฏิบัติดังนี้
   
 
   1.  คลิกที่รูป   ดังภาพ
 
   
 
   2.  จะปรากฏหน้าจอดังภาพ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูล”
   
 
   
 
   3. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลการรับรอง ให้นักศึกษามาทำการเลือกรายการโดยคลิกในช่อง Check box หน้ารายการ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูล”
   
 
   
 
    4.  ระบบจะแสดงรายการดังภาพ หากมีการเลือกข้อมูลการรับรองผิดพลาด สามารถลบรายการได้โดยคลิกเลือก check box หน้ารายการ แล้วคลิกปุ่ม “ลบข้อมูล”
   
 
   
 
   - ถ้าเลือกข้อมูลการรับรองถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อพิมพ์เอกสารออกมา
      3.5 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อพิมพ์เอกสารออกมาเรียบร้อยแล้วจะได้รูปแบบเอกสารดังภาพ
   
 
   
 
   4.  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
หลังจากที่นักศึกษาพิมพ์เอกสารประกอบการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการ ให้ผู้รับรองรายได้เซ็น พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน วิธีเข้าดูเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ทำดังนี้
   
     1.  ให้นักศึกษาเข้าระบบ NPRU Loan Systems แล้วเลือกเมนู เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ดังตัวอย่างในรูปภาพ
   
 
   
   
 
   2.  ระบบจะแสดงรายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้กู้ยืม เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดังภาพ ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเรียบร้อย ก่อนที่จะทำการส่งที่หน่วยทุนการศึกษา